Po ogłoszeniu upadłości, automatycznie następuje cesja polisy bankruta na rzecz syndyka. W takim przypadku, jeżeli bankrutowi kiedykolwiek coś się stanie, odszkodowanie przejmuje syndyk. W pierwszej kolejności opłaca swoje koszty i spłaca wierzycieli. Jeżeli coś zostanie, to jest przekazane beneficjentom polisy bankruta.

Wg brytyjskich przepisów wartość polisy dzieli się na liczbę osób uprawnionych do odszkodowania. Jeżeli w polisie znajduje się 2 beneficjentów (czyli 2 osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania), to wartość polisy należy podzielić na 3 (właściciel polisy plus 2 inne osoby). Syndyk ma prawo do udziału należącego tylko do bankruta czyli do 1/3 wartości odszkodowania.

Syndyk zawsze zaproponuje odkupienie praw do polisy za 50 GBP. W takim przypadku możliwe są 3 opcje:

  1. Nie odkupienie polisy od syndyka i zaprzestanie płacenia składek – w takim przypadku polisa wygasa.
  1. Nie odkupienie polisy od syndyka i dalsze opłacanie składek – w takim przypadku syndyk będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości udziału bankruta teraz i po zakończeniu okresu postępowania upadłościowego.
  1. Odkupienie od syndyka praw do polisy i dalsze opłacanie składek. W takim przypadku syndyk ma prawo do odszkodowania tylko podczas okresu postępowania upadłościowego. Po tej dacie bankrut będzie ponownie uprawniony do otrzymania całości odszkodowania.