W Anglii i Walii obowiązuje najbardziej przychylne prawo upadłościowe w Europie. Procedura jest nieskomplikowana i przyjazna dłużnikom. Dlatego wielu przedstawicieli innych, niż brytyjska narodowości przyjeżdża do UK tylko w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub – jak toś woli – bankructwa osobistego (ang.: bankruptcy of individual).

Dłużnik musi spełnić dwa podstawowe warunki:

  1. Posiadać swoje centrum interesów życiowych na terenie Anglii lub Walii (ang. Centre of Main Interests – COMI). W Szkocji i Irlandii Północnej obowiązują inne przepisy i nie będziemy się tu nimi zajmować.
  2. Posiadać zadłużenie w wys. co najmniej ok. 20 000 GBP. (lub równowartość w innej walucie europejskiej). Górnego limitu nie ma.

Wnioskować o upadłość nie mogą osoby zajmujące stanowiska zarządzające w spółkach ltd, ale nie ma żadnych limitów czasowych pomiędzy datą rezygnacji z funkcji np. dyrektora spółki a datą złożenia wnisoku.

Dosyć ważne jest, że nie ma znaczenia okres przedawnienia długów i nie trzeba czekać, aż wierzyciele uruchomią postępowanie windykacyjne (tak, jak ma to miejsce np. w Szkocji). Czyli jeszcze w ubiegłym miesiącu mogliśmy być na bieżąco ze spłatą zadłużenia, a dziś stwierdzamy, że z jakichś powodów już nie radzimy sobie z obsługą długu i decydujemy się na złożenie wniosku o upadłość.

Zacznijmy od wniosku o bankructwo osobiste (ang. Bankruptcy Application). Od 6 kwietnia 2016 r. obowiązuje elektroniczna forma wniosku i tylko taka jest w sadzie składana. Nie ma potrzeby dołączania do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba pracująca, bezrobotna lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Sam wniosek jest dosyć skomplikowany, ale firma specjalizująca się w postępowaniu upadłościowym bez problemu da sobie z nim radę. Opłata też jest stała i wynosi 680 funtów. W niej zawarta jest opłata sądowa oraz opłata kosztów postępowania syndyka (ang. Official Receiver). Na podjęcie decyzji o przyznaniu bankructwa sąd ma 28 dni. Sędziego interesuje głównie, czy wnioskodawca posiada swoje centrum interesów życiowych na terenie Anglii lub Walii. W celu upewnienia się co do COMI wnioskodawcy sędzia może zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów, które potwierdzają, że potencjalny bankrut mieszka na stałe w Anglii/Walii. Jeżeli sędzia nabierze przekonania, że jest właściwym sędzią we właściwym kraju do wydania wyroku stwierdzającego upadłość, orzeka bankructwo wnioskodawcy.

Wyrok zostaje przesłany do biura syndyka (Official Receiver) i jego pracownik kontaktuje się telefonicznie z bankrutem. Podczas krótkiej rozmowy wyznacza termin właściwego wywiadu. Podczas wywiadu bankrut pytany jest głównie o przyczyny powstania zadłużenia. Znamienne jest to, że pracownicy biur syndyków w UK to osoby miłe i uprzejme a sam dłużnik traktowany jest jak każdy inny członek społeczeństwa. Osoba przeprowadzająca wywiad nie ma prawa wyrażać jakichkolwiek oznak lekceważenia lub tym bardziej pogardy w stosunku do osoby zadłużonej. Jej zadaniem jest ocena stanu majątkowego bankruta oraz udzielenie wszelkiej pomocy w całej procedurze bankructwa osobistego. Po przeprowadzeniu wywiadu, syndyk wysyła do wszystkich wierzycieli oficjalną informacją o bankructwie dłużnika i przedstawia ewentualne możliwości zaspokojenia ich roszczeń z masy upadłościowej (jeżeli tak występuje).

Przy ocenie majątku nie są brane pod uwagę żadne przedmioty osobiste dłużnika. Dla angielskiego syndyka nie jest również majątkiem telewizor, wieża hifi, system kina domowego czy laptop. W UK takie przedmioty traktowane są jako sprzęt niezbędny do codziennego życia i jako taki nie może być zajęty przez syndyka. Bankrut może również zatrzymać pojazd o wartości nie przekraczającej 1000 funtów lub nawet droższy, jeżeli jest on niezbędny do wykonywania pracy. Syndyk jest głównie zainteresowany nieruchomościami, gotówką oraz wszelkimi luksusowymi przedmiotami, bez których bankrut może prowadzić normalne życie.

Brytyjskie przepisy o bankructwie osobistym, zawarte w Insolvency Act 1986, nie przewidują automatycznego planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy dłużnik zarabia na tyle dużo, że jest w stanie pokryć swoje niezbędne do życia wydatki oraz wydatki związane z utrzymaniem najbliższej rodziny i po ich opłaceniu zostaje mu jakaś nadwyżka finansowa. W takim przypadku syndyk ma prawo wyznaczyć maksymalnie 3-letni plan spłaty. Bankrut będzie zobowiązany do wpłaty na konto syndyka kwoty pozostałej po pokryciu wszystkich, niezbędnych do życia wydatków. Przy ewentualnej zmianie sytuacji finansowej na gorszą, umowa zostanie zmieniona, zawieszona lub rozwiązana.

Brytyjski system prawny przewiduje jednoroczny okres tzw. restrykcji.  Oznacza to, że przez 1 rok bankrut m.in. nie może wykonywać niektórych zawodów, nie może zasiadać w zarządzie spółki z o.o. oraz nie może zajmować niektórych stanowisk państwowych. Również przez 1 rok jego dochody są kontrolowane przez syndyka a dłużnik ma prawny obowiązek zgłaszania syndykowi każdego dodatkowego dochodu wykraczającego poza dochody potrzebne do normalnego, godnego życia.

Po roku następuje automatyczne zdjęcie restrykcji. Termin „automatyczne” oznacza w tym przypadku, że bankrut nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności prawnych w celu zdjęcia restrykcji. Po prostu informacja o jego bankructwie znika z rejestru bankrutów i od tej chwili wszelkie ograniczenia finansowe, zawodowe oraz jakakolwiek kontrola ze strony syndyka przestają obowiązywać. Dłużnik nie jest już dłużnikiem, nawet, jeżeli podczas postępowania upadłościowego nie spłacił ani 1 pensa ze swoich zobowiązań. A nie spłacił, ponieważ nie posiadał żadnego majątku a jego dochody podczas okresu restrykcji nie przewyższały jego niezbędnych do życia wydatków.

Nietrudno zauważyć, że brytyjskie przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są – w porównaniu np. z polskimi – normalne i ludzkie. W Polsce chroniony jest wierzyciel a ustawodawca zrobił wszystko, żeby upadłość konsumencką mogło ogłosić jak najmniej osób. W UK przeciwnie, przypadki odrzucenia przez sądy wniosków o bankructwo są bardzo rzadkie a przypadki odmówienia przez sądy udzielenia bankructwa jeszcze rzadsze.

Każdy rezydent Wielkiej Brytanii ma prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w tym kraju, przy czym nie musi posiadać brytyjskiego obywatelstwa. W tym przypadku kryterium stanowi umiejscowienie tzw. centrum interesów życiowych (ang. COMI – Centre Of Main Interests). Definicja COMI została sformułowana w Zarządzeniu Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000, które reguluje zasady przeprowadzenia tzw. upadłości transgranicznej. Centrum interesów życiowych to najogólniej mówiąc, miejsce (państwo), w którym człowiek prowadzi normalne życie, płaci podatki, pobiera zasiłki lub prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą i płaci podatki w jednym kraju a mieszka w innym, to za centrum jego interesów życiowych uważa się kraj prowadzenia działalności i płacenia podatków. Właśnie to kryterium jest najważniejsze przy określeniu kraju jurysdykcji właściwego dla rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką.

W angielskich sądach zostało przyjęte, że jeżeli ktoś mieszka i pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii od min. 6-ciu miesięcy przed datą złożenia wniosku o bankructwo, to sądy brytyjskie są sądami właściwymi dla postępowania upadłościowego dłużnika. Dla Polaków mieszkających na Wyspach najważniejsze jest jednak inne postanowienie zawarte w Zarządzeniu 1346/2000. Mówi ono, że postępowanie upadłościowe obejmuje nie tylko zadłużenie powstałe w kraju ogłoszenia bankructwa, ale również wszelkie inne zadłużenie powstałe w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, przepisy upadłościowe państwa, w którym ogłoszono bankructwo osobiste są obowiązujące w innych państwach członkowskich a postanowienia sądów właściwych dla przeprowadzenia upadłości muszą być bez sprzeciwu uznane przez wierzycieli zagranicznych. Oznacza to, że setki Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii pozostawiwszy po sobie długi w Polsce mogą bez żadnych przeszkód ogłosić upadłość konsumencką w UK i pozbyć się całego polskiego zadłużenia. W takim przypadku nie dotyczą ich restrykcyjne przepisy polskiego prawa upadłościowego i bankrutują zgodnie z liberalnymi przepisami brytyjskimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.